Obchodní podmínky a provozní řád

Adresa provozovny:

Studio MarLen, Stankovského 1643, Čelákovice 250 88

Odpovědná osoba:

Martina Doubková, Přerov nad Labem 167, Přerov nad Labem 289 16. Email: martina@mar-len.cz. Mobil: 776 783 202. IČO: 74985418.

Úvodní ustanovení

Každý klient je povinen seznámit se s Provozním řádem studia Marlen. Zakoupením jednorázového vstupu, permanentky, nebo kurzu potvrzuje, že se s Provozním řádem seznámil, a zavazuje se jej plně respektovat a dodržovat.

Ceník
Aktuálně platný ceník všech lekcí a kurzů je dostupný na webové stránce www.marlen.cz/cenik. Řádně uhrazené vstupné opravňuje klienta ke vstupu do prostor studia Marlen a využívání jeho zařízení či služeb.

Možnost platby:

Klasickým bankovním převodem na korunový účet prodávajícího. 

Otevírací doba
Studio je otevřeno dle aktuálně platné otevírací doby, která je uvedena na webu www.marlen.cz/rozvrh.

Rezervace
Účast na lekci je nutné rezervovat využitím rezervačního systému, který je umístěný na webových stránkách. Nastane-li jakákoli událost, která znemožňuje poskytnutí nabízených služeb, je provozovatel oprávněn plánované lekce nebo kurzy zrušit a oznámit to na webových stránkách.

Zrušení lekce
Rezervovanou lekci lze zrušit před jejím začátkem v rezervačním sytému do 6 hodin před začátkem lekce. Poté si klient může v rezervačním systému vybrat lekci jinou. Pokud je lekce zrušena méně jak 6 hodin před začátkem lekce, tak tato lekce propadá.

Stornovací podmínky u kurzu hormonální jógy
V případě, že se klient nemůže dostavit na kurz, může za sebe poslat náhradníka. Jestliže náhradníka nesežene, postupuje se takto: Pokud je kurz zrušen více jak 7 kalendářních dní před začátkem kurzu, vrací se 100% kurzovného. Pokud je kurz zrušen 2 - 6 kalendářních dní před začátkem kurzu, vrací se 50% kurzovného. Pokud je kurz zrušen méně jak 24 hodin před začátkem kurzu, nebo po začátku kurzu, celá částka propadá. Jestliže dojde ke zrušení kurzu ze strany lektora, bude klientům kurzovné vrácené v plné výši.

Šatna
Klientům je k dispozici šatna s úložným prostorem. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za cennosti uložené v šatně. Pokud nějakou cennost s sebou máte, je nutné si ji vzít s sebou do sálu.

Bezpečnostní pokyny
Vstup do studia je povolen pouze bez obuvi. Pro odložení obuvi je zřízená vstupní část studia. Klienti využívají veškeré zařízení a vybavení provozovatele na vlastní nebezpečí. Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za zdravotní stav klientů. Každý klient je rovněž povinen dodržovat pokyny instruktora vztahující se ke cvičení a vybavení. V opačném případě nenese Provozovatel žádnou zodpovědnost za vzniklé úrazy či zranění. Jakékoli zranění je nutné okamžitě ohlásit přítomnému instruktorovi. Během provozování sportovních aktivit nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních účastníků. Základní lékárnička první pomoci se nachází v šatně. Po skončení lekce musí každý klient po sobě uklidit vypůjčené pomůcky. Klienti jsou povinni řídit se příslušnými protipožárními předpisy, zodpovědně zacházet s majetkem Provozovatele a dbát na dodržování pořádku v prostorách Institutu. V prostorách studia Marlen je zakázáno kouřit a používat alkoholické nápoje či jiné omamné látky.